RODO - Klauzula informacyjna pełna

rekrutacja pracowników, kadry, handel, księgowość, marketing

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. z późn. zm. (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab z siedzibą 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16, e-mail: biuro@gotk.pl strona internetowa https://www.gotk.pl/ NIP 678 173 37 74, Regon 003919778 (dalej AD).

1) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@gotk.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. +48 533 333 926.

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła Pani / złożył Pan CV, tj. oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, a także wyboru odpowiedniej osoby/osób do zatrudnienia w Gospodarstwie Ogrodniczym Tadeusz Kusibab,
b. przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody (cel określony zostanie szczegółowo w treści zgody).

 

3) Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. przepis prawny i umowa o pracę – art. 221 § 1 Kodeksu pracy i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych wskazanych w CV lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan inne dane osobowe niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
c. uzasadniony interes firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych; AD ma uzasadniony interes w tym by sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT).

 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od ich podania do:
a. czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował
lub
b. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (w zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę),
c. w przypadku podania danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy, chyba, że wcześniej zgoda została odwołana.

 


7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 2 lub adres e-mail biuro@gotk.pl,
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez AD na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

 

8) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 1. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

 


9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. z późn. zm. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

 


10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych.

 


11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Pana/Panią nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 


12) AD informuje, że w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga się od kandydatów żadnych opłat ani ksero dowodu osobistego.

 

1) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@gotk.pl , adres miejsca prowadzenia działalności: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. +48 533 333 926.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do dokonania wyboru odpowiedniej osoby/osób do świadczenia na rzecz firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab czynności na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej,
b. przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych celem informowania Pana/Pani o prowadzonych przez AD poszukiwaniach odpowiedniej osoby/osób do świadczenia na rzecz firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab czynności – na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody (cel określony zostanie szczegółowo w treści zgody).

3) Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. umowa cywilnoprawna – przetwarzanie potrzebne do zawarcia m.in. umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o świadczenie usług w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu czynności danego rodzaju,
b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych wskazanych w CV lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan inne dane osobowe niż wymienione powyżej;
c. uzasadniony interes firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy z przedstawicielem AD i wyników testów prowadzonych celem weryfikacji Pana/Pani umiejętności i kwalifikacji; AD ma uzasadniony interes w tym by sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą do wykonywania czynności określonych przez AD.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT).

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje niemożność oceny Pani/Pana zdolności, umiejętności i kwalifikacji, a tym samym uniemożliwi dokonanie oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą do wykonywania czynności na rzecz firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od ich podania do:
a. czasu zakończenia przez AD poszukiwań osoby odpowiedniej do pełnienia na jego rzecz czynności w drodze ogłoszenia, na które Pani/Pan udzielił odpowiedzi
lub
b. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (w zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę),
c. w przypadku podania danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy, chyba, że wcześniej zgoda została odwołana.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 1 lub adres e-mail biuro@gotk.pl,
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez AD na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

8) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 1. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. z późn. zm. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Pana/Panią nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

12) AD informuje, że w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o poszukiwaniu osób do świadczenia danych czynności, na żadnym etapie poszukiwania odpowiednich osób nie wymaga się od kandydatów żadnych opłat ani ksero dowodu osobistego.

1) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@gotk.pl , adres miejsca prowadzenia działalności: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. +48 533 333 926.

2) AD przetwarza Pani/Pana dane osobowe w dokumentacji zawartej w zbiorze kadr.

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. uprzednio wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która zachowuje swoją ważność na gruncie zapisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
b. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na AD (np. przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa ubezpieczeń oraz kodeksu pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).

4) Zbiór danych obejmuje między innymi imię, nazwisko, historię zatrudnienia, kwalifikacje, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów związanych z ubezpieczeniem społecznym.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących AD i przeciwko niemu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa / obowiązywania umowy cywilnoprawnej, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących AD i przeciwko niemu*.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 2 lub adres e-mail biuro@gotk.pl.
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przetwarzanych przez AD na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

8) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 1. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. z późn. zm. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych.

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt 3 lit. a i b poniżej.

2) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@gotk.pl lub adres miejsca prowadzenia działalności: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. +48 533 333 926.

3) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości.

4) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu:
a. realizacja usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, działania podjęte na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy (np. zebranie danych wymienionych w formularzu zamówienia), zawarcie i realizacja umowy (sprzedaż produktów), na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji,
b. realizacja innych usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj.:
informowanie telefonicznie lub przesyłanie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym wysyłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej korespondencji dotyczącej zamówienia, windykacji należności, reklamacji, organizacji transportu,
c. przekazywanie telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym, tj. katalogów odmian sadzonek, obowiązujących cenników, ofert wraz z cennikiem, okazjonalnych kartek świątecznych, zaleceń co do sadzenia (zalecenia wysyłane są na wyraźny wniosek klienta).

5) Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie określonym w pkt 4 lit. a i b jest niezbędność przetwarzania dla podjęcia przez Administratora danych na Pani/i żądanie działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych lub wykonania umowy zawartej z Administratorem danych.

6) Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie określonym w pkt 4 lit. c jest Pana/i zgoda. Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@gotk.pl lub listem tradycyjnym na adres: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

8) Jeśli podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla podjęcia przez Administratora danych na Pani/i żądanie działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych lub wykonania umowy zawartej z Administratorem danych dane będą przetwarzane do momentu zakończenia obowiązywania umowy zawartej z Administratorem danych, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:
a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przetwarzanych przez Administratora danych na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem; może Pani/Pan przesłać te dane do innych administratorów danych lub zażądać aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora danych przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

10) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 3. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. z późn. zm. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

12) Administrator danych nie będzie w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich klientów.

13) Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Polityka cookies

W celu poprawy jakości obsługi i personalizacji strona http://www.gotk.pl/ używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies tak, aby pliki te nie były zapisywane. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronie http://www.gotk.pl/ Cookies.

Witryna http://www.gotk.pl/ używa popularnych plików Cookies (ciasteczka), aby ułatwić korzystanie z serwisu i lepiej dostosować go do potrzeb użytkowników. W Cookies nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

Przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie zmieniając tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Cookies na naszej witrynie.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę wyłączając ich używanie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce stron WWW (w plikach pomocy przeglądarki znajdziesz instrukcję, jak to zrobić).

Wyłączenie lub usunięcie plików Cookies może ograniczyć poprawne działanie naszej witryny, ale przeglądanie strony będzie dalej możliwe.

Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników (np. komputerach, tabletach, smartfonach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych, podczas odwiedzania różnych stron internetowych.

Cookies wykorzystywane są przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników.
Pozwalają na:
• dostosowanie treści i funkcji witryny do indywidualnych preferencji użytkowników, np. w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlana;
• zapamiętywanie (na stałe lub na chwilę) wprowadzonych przez użytkowników ustawień, (np. wielkości czcionki);
• tworzenie anonimowych statystyk i analiz odpowiedzialności witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
• optymalizację i dopasowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Wspierają również formularze, ułatwiają i zabezpieczają dokonanie zakupu w sklepach internetowych.

W ramach naszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
Cookies „sesyjne” – tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki Cookies – przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki Cookies mogą pochodzić również od podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy lub których oprogramowanie wykorzystujemy – mogą to być np. firmy dostarczające systemy statystyk oraz komentarzy na stronach, realizujące kampanie reklamowe, serwisy społecznościowe.

Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdziesz na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Regulamin imprez

I. Postanowienie ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab z siedzibą 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16, e-mail: biuro@gotk.pl strona internetowa http://www.gotk.pl/ NIP 678 173 37 74, Regon 003919778 zwane dalej Organizatorem.
2. Przez imprezę rozumie się wykłady, szkolenia, imprezy publiczne, uroczystości publiczne, imprezy z udziałem pracowników, uroczystości z udziałem pracowników, wycieczki oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.
6. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także z urządzeń znajdujących się na nim.
7. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

III. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy posiadającym zaproszenie, którzy zarejestrowali swoją obecność przy wejściu lub w inny wskazany przez Organizatora sposób.
2. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i regulaminu imprezy.
3. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach i puszkach, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab.
2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@gotk.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. +48 533 333 926.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
4. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-marketingowych firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab.
6. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
7. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie Pełnomocnikowi ds. danych osobowych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.

V. Odpowiedzialność

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.
2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter promocyjny firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.
4. W załączeniu Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy przekazuje organizator/współorganizator danej imprezy, jest również dostępna na stronie internetowej http://www.gotk.pl/ w zakładce Regulamin imprez.
Tadeusz Kusibab
Właściciel firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab

Regulamin imprez – pdf

Klauzula informacyjna dotycząca imprez – pdf